Polityka ochrony danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023 

UIH przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. W niniejszej polityce ochrony danych osobowych („Polityce”) określono sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkowników odwiedzających serwis internetowy https://eu.united-imaging.com/pl-pl/. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług i produktów, zastosowanie będą miały odrębna polityka ochrony danych osobowych oraz regulamin korzystania.

1. Kim jesteśmy

UIH – spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej – jest podmiotem, który zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie niniejszej Polityki.

 

2. Dane, jakie zbieramy na temat użytkowników

2.1 Gdy użytkownik odwiedza oraz przegląda Serwis Internetowy, zbieramy zarówno dane osobowe, jak i inne. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora tej osoby fizycznej.

2.2 Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych w celach określonych poniżej:

Lp.  Jakie dane zbieramy Jak wykorzystujemy dane
 (1) 

Informacje, które zbieramy w wyniku korzystania przez użytkownika z Serwisu Internetowego, w tym:

 • informacje o urządzeniu, takie jak system operacyjny i identyfikatory urządzenia;
 • adres IP;
 • ustawienia przeglądarki;
 • data i godzina wysłanych żądań;
 • strony odwiedzane przez użytkownika i terminy używane przez niego w wyszukiwarkach.

 Wykorzystujemy te informacje między innymi w celu:

 • dostarczania, rozwijania i doskonalenia usług naszego Serwisu Internetowego;
 • identyfikacji problemów związanych z Serwisem Internetowym;
 • rejestrowania sposobu korzystania z Serwisu Internetowego dla zwiększenia zadowolenia użytkownika.
 (2) 

Informacje zbierane, gdy użytkownik komunikuje się z nami osobiście, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, poczty elektronicznej lub telefonu, w tym:

 • nazwisko;
 • narodowość;
 • firma/szpital, w którym pracuje użytkownik;
 • dział;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • produkt/usługa, którą jest zainteresowany użytkownik;
 • interakcje użytkownika z UIH, takie jak dane osobowe podane przez użytkownika podczas komunikacji z nami.

Wykorzystujemy te informacje między innymi w celu:

 • udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika;
 • rozpatrywania reklamacji.

3. Szczególne kategorie danych osobowych

3.1 Niektóre kategorie danych osobowych, takie jak informacje dotyczące rasy lub przynależności etnicznej, przekonań religijnych bądź filozoficznych użytkownika itp. są w niektórych jurysdykcjach uważane za bardziej wrażliwe od innych kategorii danych osobowych i wymagają wyższego poziomu ochrony.

3.2 Dla uniknięcia wątpliwości, Serwis Internetowy nie zbiera żadnych danych osobowych należących do tych szczególnych kategorii.

 

4. Jak zbierane są dane osobowe użytkownika

Dane osobowe użytkownika możemy zbierać za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej bądź innych środków, które wykorzystuje użytkownik, aby wejść z nami w interakcję.

 

5. Podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna zależy od kontekstu i celu, w jakim zbieramy oraz wykorzystujemy dane użytkownika. Taką podstawą prawną może być:

(a) Zgoda: niektóre dane osobowe są zbierane na podstawie świadomej zgody udzielonej przez użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na ważność czynności przetwarzania dokonanych przed jej wycofaniem.

(b) Konieczność wynikająca z umowy: zbieranie i przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli zawrzeć umowę z użytkownikiem oraz wykonać nasze zobowiązania umowne.

(c) Wypełnienie obowiązku prawnego: możemy być zobowiązani na mocy przepisów prawa do zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

(d) Uzasadniony interes: w niektórych jurysdykcjach możemy wykazać uzasadniony interes, aby zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia oraz doskonalenia naszej działalności.

(e) Inne: możemy również gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe w oparciu o inne podstawy prawne wynikające z obowiązujących przepisów.

 

6. Pliki cookie

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu realizacji jego podstawowych oraz dodatkowych funkcji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

7. Łącza osób trzecich

Serwis Internetowy może zawierać łącza do serwisów internetowych, wtyczek i aplikacji należących do osób trzecich. Kliknięcie tych łączy może umożliwiać odwiedzenie serwisów internetowych i uruchomienie aplikacji osób trzecich. Należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych odwiedzanych serwisów internetowych, aby ustalić, w jaki sposób zbierają one i wykorzystują dane osobowe użytkowników.

 

8. Ujawnianie danych osobowych

8.1 Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, w których uzyskaliśmy zgodę użytkownika lub istnieją inne podstawy prawne do takiego ujawnienia.

8.2 Możemy zatrudnić podmiot przetwarzający dane (i/lub jego podwykonawcę) do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach określonych w niniejszej Polityce, w którym to przypadku zobowiążemy taki podmiot przetwarzający dane (i/lub jego podwykonawcę) do zachowania danych osobowych użytkownika w ścisłej tajemnicy i przetwarzania danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zobowiązań umownych bądź ustawowych.

8.3 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim w przypadku sprzedaży takim osobom trzecim, przeniesienia na ich rzecz lub połączenia z nimi części naszej działalności bądź naszych aktywów, w którym to przypadku nowi właściciele przejmą wszystkie nasze prawa i obowiązki określone w niniejszej Polityce.

8.4 Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika ze względów bezpieczeństwa narodowego, do celów związanych z egzekwowaniem prawa lub w interesie publicznym.

 

9. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

9.1 W zależności od konfiguracji informatycznej Serwisu Internetowego, która może podlegać zmianom, możemy podjąć decyzję o przechowywaniu danych osobowych użytkownika na lokalnym serwerze lub na serwerze znajdującym się w innym kraju.

9.2 W przypadku, gdy dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na serwerze znajdującym się w innym kraju, a we wspomnianym kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju, w którym zostały zebrane dane, zobowiązujemy się do wdrożenia organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić danym osobowym użytkownika poziom ochrony porównywalny z wymaganym na mocy prawa kraju zamieszkania użytkownika.

 

10. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko przez okres racjonalnie niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce. Gdy dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, usuniemy lub zanonimizujemy te dane.

 

11. Prawa użytkownika

11.1 W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa obejmujące:

 • Prawo dostępu: użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu.
 • Prawo do sprostowania: użytkownik może zażądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one niedokładne.
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia: użytkownik może zażądać od nas ograniczenia sposobu przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik może poprosić nas o pomoc w przeniesieniu swoich danych osobowych do innych podmiotów.
 • Wycofanie zgody: użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Prawo do zgłaszania skarg: użytkownik ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

11.2 Powyższe prawa mogą mieć zastosowanie jedynie w ograniczonych okolicznościach wynikających z obowiązującego prawa, a jeżeli zdecydujemy się nie spełnić żądań użytkownika związanych z powyższymi prawami, wyjaśnimy stosowne powody.

12. Dane dzieci

Serwis Internetowy oraz nasze usługi/produkty nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni podejrzewają, że ich dzieci nieumyślnie przekazały nam swoje dane osobowe, mogą zażądać usunięcia takich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem dataprivacy@united-imaging.com.

 

13. Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wdrażamy uzasadnione i odpowiednie środki administracyjne, techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w zakresie zabezpieczenia danych i zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkowników przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą bądź zmianą, nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem dostępem, ujawnieniem lub też niewłaściwym wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem sposobami przetwarzania danych osobowych użytkowników będących w naszym posiadaniu.

 

14. Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka może podlegać zmianom.

Jeżeli w niniejszej Polityce zostaną wprowadzone istotne zmiany (np. dotyczące rodzaju zbieranych przez nas danych osobowych), zamieścimy w Serwisie Internetowym wyraźnie widoczne łącze wraz z uaktualnionymi zapisami Polityki do wglądu użytkowników.

 

15. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki bądź potrzeby przesłania wniosków dotyczących skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw prosimy o kontakt z naszym działem ds. ochrony danych osobowych pod adresem dataprivacy@united-imaging.com.