Szeroka perspektywa i wysoka rozdzielczość umożliwiają dokładną diagnozę

Platforma przetwarzania obrazów medycznych obejmuje wielowymiarowe, zaawansowane aplikacje kliniczne obejmujące wszystkie rodzaje badań oraz pomaga zapewnić szeroką perspektywę i wysoką rozdzielczość do celów analizy obrazów medycznych, a także dokładnych diagnoz klinicznych.

OPROGRAMOWANIE DO OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO

Ponad 60 zaawansowanych aplikacji w stacji roboczej obsługującej różne badania (TK, MR, PET/TK, PET/MR). Wspomagają lekarzy w stawianiu dokładnych i efektywnych diagnoz w różnych scenariuszach klinicznych (serce i układ naczyniowy, onkologia, neurologia).

Aplikacje kliniczne

 • Aplikacje ogólne
 • Aplikacje kardiologiczne
 • Aplikacje onkologiczne
 • Aplikacje neurologiczne
 • Aplikacje naczyniowe

Wirtualna endoskopia

Wirtualny widok endoskopowy umożliwia obserwację wewnętrznej struktury tkanek.

Analiza struktury kości

Szybka segmentacja i ekstrakcja żeber pomaga w szybkim określeniu lokalizacji złamań.

Fuzja obrazów

Możliwe jest łączenie i wyświetlanie różnych rodzajów obrazów, aby uzyskać więcej informacji referencyjnych.

Aplikacja stomatologiczna

Widoki panoramiczne i przekrojowe, pomocnicze informacje przydatne w planowaniu leczenia ortodontycznego.

Zszywanie obrazów

Funkcja umożliwia zszycie większej liczby obrazów skanowanych w odcinkach w celu uzyskania widoku panoramicznego. Automatyczne zszywanie pozwala szybko uzyskać zszyte obrazy kręgosłupa, naczyń i całego ciała.

Dynamika

Funkcja Dynamic Evaluation służy do analizy dynamicznych obrazów rezonansu magnetycznego. Generuje ona krzywą wzmocnienia w czasie dla obszaru zainteresowania oraz mapy parametrów analizy pozytywnej lub negatywnej.

Fuzja obrazów

Możliwe jest łączenie różnych obrazów MR dzięki technologii powiązania obrazów, możliwości dostosowania proporcji łączenia, pseudokolorom i wykorzystaniu danych referencyjnych.

Wirtualna endoskopia

Funkcja Inner View oferuje algorytmy segmentacji do celów automatycznego lub ręcznego wyodrębniania linii podziału naczyń, a także symuluje endoskopię dokonywaną wewnątrz narządu, wyświetlając obraz trójwymiarowy pod różnymi kątami.

Dynamiczna analiza

Aplikacja zapewnia kompleksowe narzędzia do obliczania oraz wykreślania zmian czasowych i przestrzennych aktywności metabolicznej we wskazanym przez użytkownika regionie zainteresowania (ROI).

Fuzja obrazów

Funkcja Image Fusion to szybkie, konfigurowalne protokoły łączenia obrazów PET/TK i PET/MR oraz wygodne w użyciu narzędzia, które pomagają w osiągnięciu pożądanych wyników.

Ocena wskaźnika uwapnienia

Szybka ilościowa ocena zwapnień tętnic wieńcowych; metody oceny obejmują wskaźnik masy, wskaźnik Agatstona i wskaźnik objętości.

Serce

Szybkie wyświetlanie segmentów serca i tętnic wieńcowych, a także liczne narzędzia do analizy ilościowej, na przykład obliczania zwężenia.

Czynność serca

Funkcja Cardiac Function może automatycznie wykonywać analizę funkcji komór i ruchu ścian. Oblicza ona frakcję wyrzutową, rzut serca, pogrubienie ścian i inne parametry.

Analiza przepływu

Analiza przepływu dokonywana na podstawie danych pochodzących z rezonansu magnetycznego pozwala obliczyć prędkość przepływu, objętość i inne dane.

Analiza serca

Aplikacja kardiologiczna dostarcza zaawansowanych narzędzi do analizy SPECT i PET serca. Umożliwia ona analizę perfuzji lewej komory, obliczenie parametrów funkcjonalnych lewej komory, ocenę grubości ścian, porównanie perfuzji z danymi o żywotności mięśnia sercowego uzyskanymi z użyciem FDG w celu analizy niedopasowania, analizę fazową ruchu ścian, obliczenie przepływu krwi w mięśniu sercowym i rezerwy przepływu na podstawie badań dynamicznych.

Guzki płucne

Regularne informacje ilościowe o rozmiarze guzków płucnych i ich zmianach w czasie.

Ocena wątroby

Trójwymiarowa wizualizacja umożliwia analizę relacji między guzem, naczyniem krwionośnym i wątrobą. Umożliwia obliczenia parametrów ilościowych.

Onkologia

Funkcje segmentacji zmian chorobowych, statystyki ilościowe parametrów, takie jak objętość, szybkość zmian oraz czas podwojenia regionu zainteresowania w różnych okresach.

Perfuzja mózgu

Dostarczanie obrazów perfuzji i narzędzi analizy obszaru zainteresowania do szybkiej oceny perfuzji tkanek.

Ocena piersi

Funkcja Breast Evaluation służy do analizy danych z badań piersi z kontrastem i dostarcza mapy parametrów, w tym Wash-In, Wash-Out, maksymalne tempo wzrostu, PEI itp.

Analiza DCE

Aplikacja DCE (analizy dynamicznej z kontrastem) ma na celu analizę danych z dynamicznego wzmocnienia kontrastowego; pozwala ona obliczyć parametry, w tym Ktrans, kep, ve itp. w oparciu o wybrany model farmakokinetyczny.

Spektroskopia

Aplikacja spektroskopii MR umożliwia ocenę budowy cząsteczkowej i rozkładu przestrzennego metabolizmu komórkowego z użyciem danych SVS (spektroskopii pojedynczego woksela) i CSI (obrazowania metodą przesunięcia chemicznego).

Perfuzja mózgu

Funkcje perfuzji mózgu umożliwiają obliczenie rCBF (względnego przepływu mózgowego), rCBV (względnej objętości krwi mózgowej), MTT (średniego czasu przejścia) i TTP (czasu osiągnięcia amplitudy) z użyciem różnych modeli matematycznych oraz wyświetlenie odpowiednich map parametrycznych.

Onkologia

Aplikacja umożliwia porównanie danych z wizyt pacjenta, półautomatyczną segmentację zmian chorobowych oraz analizę statystyczną wielkości i aktywności metabolicznej guza.

Perfuzja mózgu

Obrazy perfuzji i narzędzia obszaru zainteresowania (ROI) do celów szybkiej oceny perfuzji tkanek.

United Neuro

Aplikacja United Neuro (neurologiczna) służy do analizy danych z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i obrazowania tensora dyfuzji (DTI). Dzięki różnym funkcjom łączenia i analizy użytkownicy mogą obserwować relacje między funkcjami mózgu, pęczkami włókien nerwowych, zmianami chorobowymi oraz naczyniami.

Perfuzja mózgu

Funkcje perfuzji mózgu umożliwiają obliczenie rCBF (względnego przepływu mózgowego), rCBV (względnej objętości krwi mózgowej), MTT (średniego czasu przejścia) i TTP (czasu osiągnięcia amplitudy) z użyciem różnych modeli matematycznych oraz wyświetlenie odpowiednich map parametrycznych.

Analiza mózgu

Aplikacja badania mózgu pomaga lekarzom w przeprowadzeniu analizy ilościowej przez porównanie regionalnej aktywności mózgu u pacjenta z jego aktywnością u bezobjawowych osób z grupy kontrolnej w celu diagnostyki różnicowej demencji.

Analiza naczyń

Szybkie wyświetlenie struktury naczyniowej po usunięciu kości, przy jednoczesnym zapewnieniu wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i szybkiego zapisu.

Dynamiczna analiza

Funkcje usuwania kości i ekstrakcji naczyń krwionośnych, aby ułatwić stwierdzenie, czy wewnątrz czaszki występują okluzje lub malformacje naczyniowe.

Analiza naczyń

Funkcja analizy naczyń obejmuje ekstrakcję linii środkowej i pomiar obrysu naczynia, umożliwiając użytkownikom pomiar zwężeń.

Aplikacje związane z różnymi rodzajami badań

 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Obrazowanie molekularne
 • Obrazowanie rentgenowskie

Wirtualna endoskopia

Wirtualny widok endoskopowy umożliwia obserwację wewnętrznej struktury tkanek.

Fuzja obrazów

Możliwe jest łączenie i wyświetlanie różnych rodzajów obrazów, aby uzyskać więcej informacji referencyjnych.

Aplikacja stomatologiczna

Widoki panoramiczne i przekrojowe, pomocnicze informacje przydatne w planowaniu leczenia ortodontycznego.

Ocena wskaźnika uwapnienia

Szybka ilościowa ocena zwapnień tętnic wieńcowych; metody oceny obejmują wskaźnik masy, wskaźnik Agatstona i wskaźnik objętości.

Serce

Szybkie wyświetlanie segmentów serca i tętnic wieńcowych, a także liczne narzędzia do analizy ilościowej, na przykład obliczania zwężenia.

Guzki płucne

Regularne informacje ilościowe o rozmiarze guzków płucnych i ich zmianach w czasie.

Analiza naczyń

Szybkie wyświetlenie struktury naczyniowej po usunięciu kości, przy jednoczesnym zapewnieniu wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i szybkiego zapisu.

Onkologia

Funkcje segmentacji zmian chorobowych, statystyki ilościowe parametrów, takie jak objętość, szybkość zmian oraz czas podwojenia regionu zainteresowania w różnych okresach.

Analiza okrężnicy

Szybkie wyświetlenie trójwymiarowej struktury okrężnicy i dostarczenie narzędzi do analizy ilościowej polipów.

Perfuzja mózgu

Obrazy perfuzji i narzędzia obszaru zainteresowania (ROI) do celów szybkiej oceny perfuzji tkanek.

Ocena wątroby

Trójwymiarowa wizualizacja umożliwia analizę relacji między guzem, naczyniem krwionośnym i wątrobą. Umożliwia obliczenia parametrów ilościowych.

Dynamiczna analiza

Funkcje usuwania kości i ekstrakcji naczyń krwionośnych, aby ułatwić stwierdzenie, czy wewnątrz czaszki występują okluzje lub malformacje naczyniowe.

Analiza struktury kości

Szybka segmentacja i ekstrakcja żeber pomaga w szybkim określeniu lokalizacji złamań.

Gęstość płuc

Aplikacja Lung Density dostarcza użytkownikowi parametrów ilościowych oraz informacji anatomicznych do celów oceny gęstości płuc i budowy dróg oddechowych.

Perfuzja mózgu

Funkcje perfuzji mózgu umożliwiają obliczenie rCBF (względnego przepływu mózgowego), rCBV (względnej objętości krwi mózgowej), MTT (średniego czasu przejścia) i TTP (czasu osiągnięcia amplitudy) z użyciem różnych modeli matematycznych oraz wyświetlenie odpowiednich map parametrycznych.

Zszywanie obrazów

Funkcja umożliwia zszycie większej liczby obrazów skanowanych w odcinkach w celu uzyskania widoku panoramicznego. Automatyczne zszywanie pozwala szybko uzyskać zszyte obrazy kręgosłupa, naczyń i całego ciała.

Spektroskopia

Aplikacja spektroskopii MR umożliwia ocenę budowy cząsteczkowej i rozkładu przestrzennego metabolizmu komórkowego z użyciem danych SVS (spektroskopii pojedynczego woksela) i CSI (obrazowania metodą przesunięcia chemicznego).

Dynamika

Funkcja Dynamic Evaluation służy do analizy dynamicznych obrazów rezonansu magnetycznego. Generuje ona krzywą wzmocnienia w czasie dla obszaru zainteresowania oraz mapy parametrów analizy pozytywnej lub negatywnej.

Fuzja obrazów

Możliwe jest łączenie różnych obrazów MR dzięki technologii powiązania obrazów, możliwości dostosowania proporcji łączenia, pseudokolorom i wykorzystaniu danych referencyjnych.

United Neuro

Aplikacja United Neuro (neurologiczna) służy do analizy danych z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i obrazowania tensora dyfuzji (DTI). Dzięki różnym funkcjom łączenia i analizy użytkownicy mogą obserwować relacje między funkcjami mózgu, pęczkami włókien nerwowych, zmianami chorobowymi oraz naczyniami.

Czynność serca

Funkcja Cardiac Function może automatycznie wykonywać analizę funkcji komór i ruchu ścian. Oblicza ona frakcję wyrzutową, rzut serca, pogrubienie ścian i inne parametry.

Analiza przepływu

Analiza przepływu dokonywana na podstawie danych pochodzących z rezonansu magnetycznego pozwala obliczyć prędkość przepływu, objętość i inne dane.

Ocena piersi

Funkcja Breast Evaluation służy do analizy danych z badań piersi z kontrastem i dostarcza mapy parametrów, w tym Wash-In, Wash-Out, maksymalne tempo wzrostu, PEI itp.

Analiza naczyń

Funkcja analizy naczyń obejmuje ekstrakcję linii środkowej i pomiar obrysu naczynia, umożliwiając użytkownikom pomiar zwężeń.

Wirtualna endoskopia

Funkcja Inner View oferuje algorytmy segmentacji do celów automatycznego lub ręcznego wyodrębniania linii podziału naczyń, a także symuluje endoskopię dokonywaną wewnątrz narządu, wyświetlając obraz trójwymiarowy pod różnymi kątami.

Analiza DCE

Aplikacja DCE (analizy dynamicznej z kontrastem) ma na celu analizę danych z dynamicznego wzmocnienia kontrastowego; pozwala ona obliczyć parametry, w tym Ktrans, kep, ve itp. w oparciu o wybrany model farmakokinetyczny.

Fuzja obrazów

Funkcja Image Fusion to szybkie, konfigurowalne protokoły łączenia obrazów PET/TK i PET/MR oraz wygodne w użyciu narzędzia, które pomagają w osiągnięciu pożądanych wyników.

Dynamiczna analiza

Aplikacja zapewnia kompleksowe narzędzia do obliczania oraz wykreślania zmian czasowych i przestrzennych aktywności metabolicznej we wskazanym przez użytkownika regionie zainteresowania (ROI).

Analiza mózgu

Aplikacja badania mózgu pomaga lekarzom w przeprowadzeniu analizy ilościowej przez porównanie regionalnej aktywności mózgu u pacjenta z jego aktywnością u bezobjawowych osób z grupy kontrolnej w celu diagnostyki różnicowej demencji.

Analiza serca

Aplikacja kardiologiczna dostarcza zaawansowanych narzędzi do analizy SPECT i PET serca. Umożliwia ona analizę perfuzji lewej komory, obliczenie parametrów funkcjonalnych lewej komory, ocenę grubości ścian, porównanie perfuzji z danymi o żywotności mięśnia sercowego uzyskanymi z użyciem FDG w celu analizy niedopasowania, analizę fazową ruchu ścian, obliczenie przepływu krwi w mięśniu sercowym i rezerwy przepływu na podstawie badań dynamicznych.

Onkologia

Aplikacja umożliwia porównanie danych z wizyt pacjenta, półautomatyczną segmentację zmian chorobowych oraz analizę statystyczną wielkości i aktywności metabolicznej guza.

uWS-Mammo (Venus)

Stacja lekarska uWS-Mammo umożliwia wyświetlanie obrazów pozyskiwanych z wielu urządzeń do mammografii cyfrowej różnych producentów, jak również obrazów ultrasonograficznych oraz rezonansu magnetycznego. Dodatkowo obsługuje pakiet DICOM 3.0, pozwalając na pełną integrację z systemami PACS.

uWS-DBT (Graces)

Stacja lekarska uWS-DBT stanowi solidną podstawę w diagnozowaniu badań mammograficznych. Oprogramowanie to idealnie nadaje się do wyświetlania standardowych obrazów dwuwymiarowych oraz tomosyntezy, drukowania klisz, archiwizacji obrazów, edycji raportów, a także wyświetlania obrazów DICOM z różnych modalności.

Najważniejsze technologie

Rdzeń oprogramowania naszych produktów stanowią czołowe w branży, najnowocześniejsze technologie wraz z pełną linią urządzeń United Imaging. Dzięki swojej skalowalności i solidności oprogramowanie to jest jednym z podstawowych produktów w strategii United Imaging realizowanej w środkowym segmencie rynku.

 • Inteligentny mechanizm renderujący uReal 3D
 • Inteligentny mechanizm obrazowania uSmart

Technologia obrazowania jamy brzusznej

Obrazowanie jamy brzusznej w celu dokładnego uwidocznienia narządów i guzów.

Obraz naczyń wewnątrzczaszkowych

Renderowanie objętościowe tętniaka wewnątrzczaszkowego i naczynia.

Obraz całego ciała

Renderowanie objętościowe całych narządów, kości, naczyń i mięśni.

Obraz zapalenia płuc

Renderowanie objętościowe tchawicy, naczyń i zapalenia płuc.

Platforma powiązania wielomodalnego

Automatyczne powiązanie obrazów TK i PET całego ciała.

Segmentacja wykorzystująca sztuczną inteligencję

Precyzyjna segmentacja naczyń całego ciała.

Technika detekcji wykorzystująca sztuczną inteligencję

Skuteczne wykrywanie i oznaczanie krążków międzykręgowych.

Obrazy funkcjonalne

Jednoczesne wyświetlanie miąższu mózgu i włókien nerwowych.

Modelowanie perfuzji

Ilościowa ocena stopnia niedokrwienia i zawału mózgu u pacjentów po udarze.

uVIEWER

uViewer pozwala w prosty i elastyczny sposób przeglądać obrazy DICOM.

Rewolucyjne oprogramowanie do obrazowania medycznego od UIH


Największymi wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesny rynek medyczny, to konieczność ciągłego dostosowywania się do rozwijających się potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych. United Imaging Healthcare (UIH) w odpowiedzi na te wyzwania wprowadza oprogramowanie medyczne, które rewolucjonizuje obrazowanie diagnostyczne, oferując narzędzia umożliwiające precyzyjniejsze diagnozy i skuteczniejsze leczenie.

Oprogramowanie do obrazowania medycznego UIH, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwala na lepszą analizę i interpretację danych diagnostycznych, nie tylko zwiększając dokładność diagnoz, ale również skracając czas ich postawienia.


Oprogramowanie UIH – wszechstronność, precyzja, efektywność


Oprogramowanie medyczne United Imaging Healthcare obejmuje zaawansowane aplikacje dla różnych systemów obrazowania, takich jak DR, TK, MR, PET-TK i PET-MR, wspierając dokładną i efektywną diagnozę w różnych scenariuszach klinicznych – w tym kardiologii, onkologii, neurologii i obrazowaniu naczyniowym.

UIH oferuje ponad 60 zaawansowanych aplikacji, w tym wirtualną endoskopię, analizę struktur kostnych, fuzję obrazów, aplikację do zastosowań dentystycznych, zszywanie obrazów oraz analizę dynamiczną obrazów MR. Podstawę oprogramowania stanowią tutaj nowoczesne technologie, takie jak uReal 3D (inteligentny mechanizm renderujący) i uSmart (inteligentny mechanizm obrazowania), odznaczające się skalowalnością, funkcjonalnością i solidnością, co czyni je kluczowym produktem w strategii United Imaging Healthcare.


Przełomowe aplikacje UIH i ich zastosowanie


Innowacyjne oprogramowanie do diagnostyki obrazowej od United Imaging Healthcare ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Aplikacje te wspierają dokładną i efektywną diagnozę między innymi w kardiologii, neurologii, obrazowaniu naczyniowym czy onkologii. Oprogramowanie takie jak Unidet Neuro, Dynamic Analysis, Image Fusion czy Brain Perfusion jest przydatne w różnych metodach obrazowania medycznego, począwszy od analizy funkcjonalnego MRI po fuzję obrazów PET/CT.

Rozwiązania te zapewniają szeroki zakres zastosowań klinicznych, w tym ocenę funkcji serca, analizę zmian nowotworowych, perfuzję mózgu oraz analizę naczyń krwionośnych. Warto zwrócić uwagę również na to, że oprogramowanie United Imaging Healthcare zapewnia elastyczność i wszechstronność w różnych urządzeniach diagnostycznych, umożliwiając wielowymiarową opiekę medyczną.


Kompleksowa technologia – oprogramowanie i urządzenia do obrazowania medycznego UIH


United Imaging Healthcare oferując kompleksową technologię, obejmującą innowacyjne urządzenia i równie zaawansowane oprogramowanie do obrazowania medycznego, wyznacza nowe standardy w dziedzinie diagnostyki obrazowej, wznosząc je na zupełnie nowy poziom. Pozwala to lekarzom na sprawniejszą i dokładniejszą diagnostykę, skuteczniejsze planowanie leczenia i lepszą ogólną opiekę nad pacjentem.

Oprogramowanie United Imaging Healthcare jest bowiem nie tylko technologią, ale przede wszystkim fundamentem nowoczesnej i lepszej opieki zdrowotnej. Za jej pomocą lekarze mogą podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje, poprawiając wyniki leczenia i jakość życia pacjentów. Innowacyjne rozwiązania UIH są odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnej medycyny, umożliwiając diagnozowanie i leczenie chorób na wcześniejszym etapie. Trzeba mieć również na uwadze, że cyfrowa transformacja medyczna, której liderem jest United Imaging Healthcare, pozwala przekształcać opiekę zdrowotną, otwierając zupełnie nowe możliwości dla przyszłych pokoleń.