United Imaging kieruje się w swojej działalności biznesowej podstawową zasadą zdobywania zaufania dzięki swojej marce i jakości, oferując swoim partnerom korzyści wynikające z zapewnienia zgodności z przepisami. Nasze działania w tym zakresie obejmują ustanowienie systemu zarządzania zgodnością z przepisami w przypadku ryzykownych procesów biznesowych i krzewienie kultury zgodności z przepisami. Działamy też na rzecz włączenia wszystkich interesariuszy w system zarządzania zgodnością z przepisami w celu osiągnięcia harmonijnej współpracy społecznej opartej na uczciwości i rzetelności.

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o polityce i kulturze United Imaging w zakresie zgodności z przepisami, a także o polityce oraz wymaganiach w stosunku do partnerów biznesowych, jak też o przygotowanych przez nas narzędziach i dokumentach, które pomogą Państwu w wypełnianiu obowiązków w zakresie zgodności z przepisami. Jeżeli są Państwo pracownikami lub partnerami biznesowymi United Imaging, ważne jest, aby zapoznali się Państwo z tymi zasadami dotyczącymi zgodności z przepisami. Zobowiązujemy wszystkich swoich pracowników oraz partnerów biznesowych do wypełniania wszelkich obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów, aby zapewnić zgodność naszej działalności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.


Kultura i polityka zgodności z przepisami

Zobowiązanie kierownictwa

Firma United Imaging wyraźnie zabrania naruszania prawa EU oraz obowiązujących lokalnych przepisów, regulacji i zasad administracyjnych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z całością zasad, regulacji i wymogów United Imaging w odniesieniu do korupcji i przekupstwa, konfliktu interesów, nieuczciwej konkurencji, kontroli eksportu, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych oraz przeciwdziałania nadużyciom, a także do przestrzegania wysokich standardów etycznych, działania w dobrej wierze i przyjęcia odpowiedzialności za zgodność działań firmy United Imaging z prawem oraz innymi regulacjami.

System zapewnienia zgodności z przepisami

Najwyższą instancją decyzyjną w firmie jest Komitet ds. Zgodności z Przepisami United Imaging, któremu przewodniczy dyrektor generalny. Firma regularnie wydaje protokoły, procedury i wytyczne w celu ograniczenia różnych rodzajów ryzyka związanych ze zgodnością z przepisami, a ponadto organizuje szkolenia w zakresie zgodności, przeprowadza audyty i dochodzenia dotyczące potencjalnych nadużyć oraz naruszeń.

Dokumenty/narzędzia

Zasady postępowania biznesowego UIH*

*Dokument może się różnić w zależności od jurysdykcji; w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym kierownikiem krajowym.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i cyberbezpieczeństwo

Struktura ochrony danych i cyberbezpieczeństwa

Ochrona danych pacjentów i związanych z opieką zdrowotną jest najwyższym priorytetem przy projektowaniu produktów oraz usług United Imaging. Ustanowiliśmy Komitet ds. Zgodności z Przepisami dotyczącymi Ochrony Danych w ramach Komitetu ds. Zgodności z Przepisami i wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, aby zapewnić zgodność z zasadami domyślnej ochrony danych i ochrony danych w fazie projektowania we wszystkich jednostkach biznesowych. Co roku organizujemy również działania edukacyjne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmują szkolenia z najważniejszych tematów w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, testy i losowania, aby promować świadomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych w całej firmie.

Standardy branżowe

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO 27001*

Poziom uzasadnionego zaufania (EAL3+)*

*Aby uzyskać szczegółowe informacje o certyfikatach każdego produktu, proszę skontaktować się z koordynatorem ds. sprzedaży.

Kontrola eksportu i sankcje

Program kontroli eksportu i sankcji

Jedną z najważniejszych zasad naszej globalnej strategii rynkowej jest postępowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcji. Działając w branży urządzeń medycznych, działamy równocześnie na rynku globalnym, w pełni uwzględniając w naszych praktykach biznesowych normy dotyczące kontroli eksportu obowiązujące w ChRL, USA i UE. Egzekwujemy zasady „poznaj swojego klienta”, klasyfikacji i obliczania minimalnego udziału produktów z danych krajów, jak też prowadzimy wśród naszych pracowników i dystrybutorów rutynowe działania edukacyjne w zakresie kontroli eksportu oraz przepisów dotyczących sankcji. Wdrażamy również system kontroli Dow Jones i ręczne punkty kontrolne w ramach różnych procedur zatwierdzania, dbając, aby każdy krok był starannie monitorowany, a ostrzeżenia o ryzyku pojawiały się w porę.

Dokumenty/narzędzia

Oświadczenie dotyczące użytkowania końcowego i użytkownika końcowego (End Use and End User Statement): oświadczenie to musi zostać przedłożone przez Państwa do celów weryfikacji i kontroli.

Uwaga

Dokonywanie transakcji w Iranie, na Kubie, w Korei Północnej, Syrii, Sudanie i regionie Krymu jest zabronione. Wszelkie zachęcanie naszych pracowników do dokonywania takich transakcji jest niezgodne z naszymi zasadami korporacyjnymi.

Zarządzanie zgodnością działań stron trzecich z przepisami

Zgodność z przepisami w obrębie łańcucha dostaw

System zgodności United Imaging z przepisami musi być utrzymywany wspólnie z udziałem dostawców. Współpraca z dostawcami opiera się na założeniu, że dostawcy współpracujący lub mający nawiązać współpracę z United Imaging będą przestrzegać wymogów związanych z systemem zarządzania United Imaging i zgodnością z przepisami, w tym między innymi wymogów sprawiedliwej i uczciwej konkurencji, przestrzegania prawa, regulacji i zasad handlowych, poszanowania praw i interesów pracowników, ochrony środowiska, a także odpowiedzialności społecznej.

Zgodność dystrybucji z przepisami

United Imaging ustanawia przemyślaną politykę zarządzania kanałami dystrybucyjnymi, obejmującą badanie due diligence przed wysyłką za granicę, procedury zatwierdzania transakcji i ocenę ryzyka biznesowego. W pierwszych latach ekspansji naszej firmy dystrybutorzy pełnią ważną funkcję w globalnej przestrzeni i powinni w swoich działaniach wykazywać dbałość oraz lojalność właściwą dla ostrożnych przedstawicieli firmy. Niedopuszczalne jest naruszanie przepisów prawa i regulacji, wręczanie lub obiecywanie łapówek, udzielanie upoważnień podmiotom prowadzącym subdystrybucję, jak też eksport lub reeksport do krajów bądź podmiotów objętych sankcjami.

Dokumenty/narzędzia

Kodeks etyki dystrybutorów 

Kanał sygnalizowania nieprawidłowości

Jeżeli stwierdzą Państwo, że pracownicy lub partnerzy biznesowi United Imaging naruszają przepisy prawa i regulacje bądź powyższe zasady dotyczące zgodności z przepisami, mogą Państwo zgłosić takie naruszenie za pośrednictwem następującego kanału. Państwa dane identyfikacyjne zostaną utrzymane w ścisłej tajemnicy, chyba że ich ujawnienia zażądają przedstawiciele organów ścigania.

Kanał sygnalizowania nieprawidłowości: compliance@united-imaging.com